Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü
Şubelere Hızlı Erişim
Ana Başlıklar
ÖZLEDİKLERİMİZ..
Sevgili özel Pak Ağabeyimiz..

Taziye Defterine Yazınız
İlave Sayfalar
Faydalı Linkler
Meteorolojik Bilgiler & Linkler
Site Kullanımı Hakkında
Zirve Dağcılık Ve Doğa Sporları

Disiplin Yönetmeliği
Disiplin Yönetmeliği
Soru Sormak İçin Tıklayınız Yazıcıya Uygun Görünüm Sayfayı Tavsiye etmek için tıklayınız. Disiplin Yönetmeliği - Konusunu Facebook ta yayınlamak için tıklayınız. Disiplin Yönetmeliği - Konusunu Twitter da yayınlamak için tıklayınız.  Sık Kullanılanlara Eklemek için tıklayınız
Disiplin Yönetmeliği

 

ZİRVE DAĞCILIK VE DOĞA SPORLARI KULÜBÜ  DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

AMAÇ

Madde  1.       Bu yönetmelik, Zirve Dağcılık ve doğa sporları Derneğinin belirlediği ilkeler ile sahip olduğu vizyon ve misyon görüşleri çerçevesinde oluşturulmuş kuralları ve işleyişi korumak, dernek üyeleri hakkında  disiplin kovuşturması yapılmasına karar verecek yetkili organları, disiplin cezalarını vermeye yetkili organları, disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazların usul ve esasları ve disiplinle ilgili diğer hususları düzenlemektir .

KAPSAM

Madde 2. Bu yönetmelik Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği üyelerinin tümünü kapsamaktadır.

ORGANLAR:

Madde 3. Disiplin kurallarını uygulamak üzere şube ve yüksek disiplin kurulları yetkilidir. Yüksek disiplin kurulu, şube disiplin kurullarının üst mercii konumda olup aynı zamanda, şube disiplin kurullarınca verilen kararlara karşı itiraz mercii konumundadır.

ŞUBE DİSİPLİN KURULLARI

MADDE 4. Dernek Tüzüğünün…47... maddesinin (…) bendi gereğince Şubelerde 3 (üç) asıl, 3(üç) yedek üyeden oluşan Şube Disiplin Kurulu, Şube Genel Kurulu'nca seçilir. Üyeler kendi aralarında yapacakları ilk toplantıda Başkan, Başkan Yardımcısı ve Yazman olarak görev alırlar. Yönetim Kurulu'nun istemi üzerine, savunmalarını aldıktan sonra üyelere uyarma ve kınama cezası verebilir.

YÜKSEK DİSİPLİN KURULU

MADDE 5. Yüksek Disiplin Kurulu, Kurultay'ca seçilen 5 (beş) asıl, 5 (beş) yedek üyeden oluşarak Dernek Tüzüğünün 24. maddesi uyarınca görev bölümü yapar. Görev ve yetkileri şunlardır:

A.   Şube Disiplin Kurulu kararlarına itirazları,

B.   Üyelikten geçici ve kesin çıkarma istemlerini,

C.  Genel Yönetim Kurulu'nca Şube Yönetim Kurullarının topluca ya da Başkan ve üyeleri ayrı ayrı geçici olarak görevden alma istemlerine itirazları,

D. Genel Yönetim ve Yürütme Kurullarının Şube Yönetim Kurulları ile Başkan ya da üyeleri görevden kesin olarak uzaklaştırma istemlerini sonuçlandırır.

E. Şube yönetimlerinin ve disiplin kurullarının soruşturmayı bilerek veya bilmeyerek başlatmaması ve tüzüğe aykırılık olması halinde bu hususta her hangi bir karar vermemesi durumunda genel başkan veya genel merkez yöneticilerinin başvurusuyla yüksek disiplin kurulu re’sen soruşturma başlatır ve sonuçlandırır.

Yüksek Disiplin Kurulu, Başkanının çağrısı üzerine saltçoğunlukla toplanıp katılan üyelerinin çoğunluğuyla karar alır. Kurul kararlarına karşı itiraz, toplanacak ilk Kurultay'da gündeme alınmak üzere otuz gün içinde Dernek Genel Başkanlığı'na yapılır. İtiraz edilmeyen kararlar kesinlik kazanır. Kurultay kararı kesin olup bu karara değin üyelik hak ve yükümlülükleri askıya alınır. Kurultay'da, itiraz edenden sonra Yüksek disiplin Kurulu adına son konuşma yapılır ve oylamayla sonuca varılır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Disiplin Cezaları ve Suçları

 

DİSİPLİN CEZALARI

Madde 6. Disiplin cezaları:

a-Uyarı ( Sözlü ya da yazılı)
b-Kınama
c-Uzaklaştırma (1 ile 6 aya kadar)
d-İhraç (yönetim kurulunun onayına sunulmak üzere tavsiye kararı alarak)

 Yukarıdaki disiplin cezalarından Uyarı , İhtar ve Kınama cezaları Disiplin Kurulu tarafından uygulanır. Uzaklaştırma ve İhraç cezaları içinse yönetim kuruluna tavsiye kararı alınır. Şube ve Temsilciliklere ilişkin disiplin cezalarının uygulanması,  Şube ve temsilcinin görüşü alınarak  Genel Merkez Disiplin Kurulu tarafından yerine getirilir.

 Uzaklaştırma cezasında üye derneğe ait faaliyetlerin tümüne katılamaz.

 

UYARMA CEZASI

Madde 7. Uyarma cezası üyeye, görevlerinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin sözlü veya yazılı biçimde bildirilmesidir. Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

 

a)    Üyelik sıfatının gerektirdiği vakara yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak,

b)   Kulüp  binasında ve faaliyetleri esnasında ya da kulüp üyesi olduğunu simgeleyen bir giysi veya emare ile diğer üye ya da misafirlere her ne sebeple olursa olsun nezaket dışı,  iyiniyet kavramı ile bağdaşmayan davranışlarda bulunmak, hakaret etmek, kulübün prestijini sarsacak eylemde ya da söylemde bulunmak, kişilerle olan ilişkilerde kaba ve saygısız davranmak, çevresini temiz tutmamak,gürültü etmek,

c)    Yetkili mercilerce sorulan hususları haklı bir sebep olmadan zamanında cevaplandırmamak,

d)   Eğitim araç ve gereçlerinin kullanım ve bakımına gerekli özeni göstermemek, derneğe ait mal, malzeme ve araçları, özel işlerinde kullanmak,korumamak, hor kullanmak,kaybetmek, bunlara zarar vermek ve zamanında iade etmemek

e)    Toplantı ve törenlerin, kültür ve sanat faaliyetlerinin düzenini bozacak davranışlarda bulunmak,

 

KINAMA CEZASI

Madde 8. Kınama cezası, üyeye görevlerinde ve davranışlarında kusurlu sayıldığının yazı ile bildirilmesidir. Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

 

a)    Üyelik sıfatının gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak, 

b)   Kulübün düzenlediği bir etkinlik sırasında görevli rehber ya da sorumlu ile tartışmak, görevli veya sorumlunun söylem ve kararlarına uymamak, 

c)    Duvarlara, kapılara, demirbaş eşya üzerine yazı yazmak, işaret ve benzeri şekiller çizmek, yapıştırmak, bunlara veya diğer eğitim araç ve gerecine zarar vermek,

d)   Kulübe ait mal malzeme araç ve gereçleri, evrakları, birimin yada sorumlusunun izni olmadan almak, kullanmak,yerini değiştirmek,depolama düzenini bozmak, dernek binası dışına çıkarmak,üçüncü şahıslara göstermek ya da vermek

e)    Yetkili mercilerce istenen bilgileri eksik veya yanlış bildirmek veya hiç bildirmemek,

f)    Yetkili mercilerce tespit edilen yerler dışında ilan asmak,

g)    Ders, seminer ve konferansların, uygulama çalışmalarının düzeni bozmak 

 

 BİR AYDAN ALTI AYA UZAKLAŞTIRMA

Madde 9. Bir aydan  altı aya kadar dernekten uzaklaştırma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

 

a)    Kulüp yöneticileriyle , eğitmenleri ve diğer üyeleri tehdit etmek veya hakaret etmek,

b)   Kulüp yöneticileri ile eğitmenler ve üyeler hakkında saldırgan nitelikte konuşmak, yayınlar yapmak ve bunlar aleyhine üyeleri kışkırtmak ve benzeri fiillere teşebbüs etmek,

c)    Yönetim Kurulundan izin almadan dernek içinde toplantılar düzenlemek, bu tür toplantılara katılmak, kulübü temsil yetkisi olmadığı halde bu sıfatı takınarak beyanatta bulunmak, toplantı veya törenlere katılmak,

d)   Eğitim araç ve gereçlerinin yıpranmasına, ağır hasarına sebebiyet verecek

     özensiz ve dikkatsiz kullanımı alışkanlık haline getirmek

e)    Dernek görevlilerine ve üyelere fiili tecavüzde bulunmak,

f)    Hırsızlık yapmak,

g)    Yönetimce asılmış duyuruları kopartmak, karalamak veya değiştirmek

h)   Kulüp içinde girilmesi yasaklanan yerlere girmek, zarar vermek veya tahrip etmek,

i)     Duvarlara, kapılara, panolara, demirbaş eşyaya ve benzeri yerlere ideolojik veya siyasi amaç taşıyan yazı yazmak, işaret ve benzeri şekiller çizmek, yapıştırmak veya zarar vermek,

j)     Dil, ırk, renk, din ve mezhep açısından kutuplaşmalara yol açıcı faaliyetlerde bulunmak,

k)   Kulübü bilerek maddi zarara uğratmak,

l)     Kulüp içinde hizipçilik yapmak,

 

DERNEKTEN İHRAÇ CEZASI

Madde 10. Dernekten Çıkarma Cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

 

a)    İdeolojik ve siyasi amaçlara huzur sükun ve kulüp çalışma düzenini bozmak ve bu amaçlara yönelik eylemleri tahrik etmek,

b)   Kulüpte siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afişi,pankart, bant ve benzerlerini bulundurmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları duvar, kapı veya eşyalar veya dağ , kaya tırmanışlarında geçilen yerler üzerine yazmak, resimlemek, teşhir etmek, sözlü veya yazılı ideolojik propaganda yapmak,

c)    Bir kimseyi veya grubu, tehditle suç sayılan bir eylemi düzenlemeye veya böyle eyleme katılmaya yahut yalan beyanda bulunmaya veya sahte delil göstermeye veya suçu yüklenmeye zorlamak,

d)   Kanun dışı kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlar hakkında açık ya da kapalı propaganda yapmak , yardım talep etmek veya toplamak,

e)    Uyuşturucu madde kullanmak,taşımak,bulundurmak veya ticaretini yapmaktan

cezalandırılmış olmak,

f)    Devletin şahsiyetine karşı işlenen cürümler sebebiyle cezalandırılmış olmak,

g)    Kulübü bilgilendirmeden ve onayını almadan kulüple veya faaliyetlerle ilgili basın açıklaması yapmak, kulüp adını izinsiz şekilde kullanarak yurtiçi veya yurtdışı faaliyetler organize etmek, kişisel veya toplu etkinlikler yapmak,   

h)   Kulübün resmi kimliğini kulanarak kişisel maddi kazanç sağlamak ,

i)     6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki Kanun”a muhalefet ederek, ateşli silahlarla mermilerini ve bıçaklarla,saldırı ve savunmada kullanmak üzere özel olarak yapılmış  bulunan diğer aletleri, patlayıcı maddeleri taşımak, bulundurmak veya bu suçlardan mahkum olmak,

j)     Disiplin kovuşturmasıyla ilgili işleri veya disiplin kurulunun çalışmasını zor kullanarak veya tehditle engellemek,

k)   Irza tecavüz etmek,

l)     Güvenlik kuvvetleri tarafından aranılan kişileri saklamak veya barındırmak,

m) Faaliyetlerin yapılmasına herhangi bir şekilde engel olmak, üyeleri dernek binasından dışarıya çıkarmak, çıkarmaya kışkırtıcı veya zorlayıcı  davranışlarda bulunmak,

n)   Bir kişiye veya bir gruba her ne sebeple olursa olsun işkence yapmak veya yaptırmaktan hüküm giymiş olmak,

o)   Uzaklaştırma cezasını gerektiren fiil ve halleri tekrarlamak

 p) Genel Merkez Yönetim Kurulu ile diğer karar organların kararlarına karşı Şube ve  Temsilcilik yöneticilerinin direnmesi veya alınan kararlara uyulmaması,

 

ÖNGÖRÜLMEMiŞ DİSİPLİN SUÇLARI

Madde 11. Yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere, nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı türden disiplin cezaları verilir.

 

TOPLU OLARAK İŞLENEN DİSİPLİN SUÇLARI

 Madde 12. Toplu olarak işlenen disiplin suçlarında, suçluların münferinden tesbit edilemediği durumlarda, topluluğu oluşturan üyelerin herbirine ceza verilir.

 

CEZALARDA AĞIRLAŞTIRICI VE HAFİFLEŞTİRİCİ SEBEPLER

 Madde 13. Disiplin cezası verilmesine neden olmuş bir fiil veya halin tekrarında bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren, fakat ayrı fiil ve haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında da bir derece ağır ceza verilir.           Toplu  suç işleme   ağırlaştırıcı sebep sayılır ve bu durumda bir derece ağır ceza verilir.

 Madde 14. Disiplin cezalarının verilmesinde tahrik ve suç işleme kastının bulunmaması gibi durumlar hafifletici neden sayılabilir ve bir derece hafif ceza verilebilir.

 

TAZMİNAT

 Madde 15. Derneğin mallarına karşı istenen suçlar sabit olduğu takdirde meydana gelmiş olan zararlar ayrıca ilgiliye tazmin ettirilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Disiplin Soruşturması

 

SORUŞTURMA YAPTIRMAYA YETKİLİ AMİR

 Madde 16. Disiplin soruşturması disiplin kurulu üyeleri tarafından resen veya bir dernek üyesinin ya da yönetim kurulunun yazılı talebi üzerine başlatılır.

 

SORUŞTURMA SÜRESİ

 Madde 17. Disiplin Soruşturmasına olayın öğrenilmesini müteakip 3 gün içinde başlanır Disiplin Kurulu Başkanı   kurul üyelerinden birini soruşturmacı olarak görevlendirir.   Soruşturma onay tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde sonuçlandırılır.

 

SORUŞTURMANIN YAPILIŞ ŞEKLİ

 Madde 18. Soruşturmacı,tanığı dinler, keşif yapabilir ve bilirkişiye başvurabileceği gibi bunları gerektiğinde istinabe sureti ile de yaptırabilir. Her soruşturma işlemi bir tutanakla tespit    olunur. Tutanak, işlemin nerede ve ne zaman yapıldığı, işlemin mahiyeti, kimlerin katıldığı, ifade alınmış ise soruları ve cevapları belirtecek şekilde düzenlenir ve soruşturmacı, yazıcı ile ifade sahibi veya keşif sırasında hazır bulundurulanlar veya belge sorumlularınca imzalanır.İstinabe talimatında, şahidin kimliği, adresi ve benzeri açıklayıcı bilgiler iyice belirtilir. Tanığa usulüne uygun olarak yemin ettirilir ve yaptırılan yeminin şeklide yazılır.

 

 

SAVUNMA HAKKI

 Madde 19.  

a)    Hakkında disiplin soruşturması açılan üyeye atfedilen suçun neden ibaret olduğu, savunmasını yapacağı tarihten en az üç gün önce yazılı olarak bildirilir. Bu yazıda, üyeden belirtilen gün, saat ve yerde, savunmasını yapmak üzere hazır bulunması istenir. Tebligat yapılmasının mümkün olmadığı hallerde, üyenin savunmasını yapmak üzere soruşturmacıya başvurması hususu, Kulüp lokalinin Duyuru Levhasına asılır.

b)   Üyeye yollanacak davetiyede çağrıya özürsüz uymadığı veya özürünü zamanında bildirmediği takdirde savunmadan vazgeçmiş sayılacağı ve diğer delillere dayanılarak hakkında gerekli  kararın verileceği belirtilir.

c)    Makbul sayılan bir özür bildiren veya zorlayıcı sebep dolayısıyla davete uymadığı anlaşılan üyeye yeniden uygun bir süre verilir veya belirtilecek bir süre içinde yazılı savunmasını göndermesi istenir. 

d)   Her türlü tebligat işlerinde, bu yönetmeliğin 27. maddesi  hükümleri uygulanır.

e)    Soruşturma,üyenin kendini gereği gibi savunmasına imkan verecek şekilde yürütülür.

f)    Ancak, savunma bahanesiyle soruşturmanın uzatılmasına imkan verilmez.

 

SORUŞTURMA RAPORU

 Madde 20. Soruşturma sonuçlandığında bir rapor düzenlenir. Raporda, soruşturma onayı, soruşturmaya başlama tarihi, soruşturulanın kimliği, suç konuları, soruşturmanın safhaları, deliller,alınan savunma özetlenir. Her suç maddesi ayrı ayrı değerlendirilerek delillere göre suçun sabit olup olmadığı tartışılır, suçun işlendiği hususunda kurul bir kanaate varır ise  uygulanacak disiplin cezası karara bağlanır. Varsa, belgelerin asıl veya suretleri bir dizi pusulasına bağlanarak rapora eklenir. Soruşturma raporu dosya ile birlikte  Kulüp İdari Sekreterine teslim edilir.

 

CEZA KOVUŞTURMASI İLE DİSİPLİN KOVUŞTURMASININ BİR ARADA YÜRÜTÜLMESİ

 Madde 21. Aynı olaydan dolayı üye hakkında ceza kovuşturmasının başlanış olması,disiplin kovuşturmasını geciktirmez.

Sanığın, ceza kanununa göre mahkum olması veya olmaması disiplin cezasının uygulanmasına engel teşkil etmez.

 

DİSİPLİN KURULUNUN TOPLANMASI VE ÇALIŞMA DÜZENİ

 Madde 22. Disiplin Kurulu, başkanın çağrısı üzerine belirlenecek yer, gün ve saatte toplanır.

 Toplantı gündeminin hazırlanması ilgililere duyurulması, kurul çalışmalarının düzenli yürütülmesi, başkan tarafından sağlanır.

 Disiplin kurulu olarak yönetim kurulunun toplantı nisabı, kurul üye tam sayısının yarıdan fazlasıdır.

Kurullarda raportörlük görevi, başkanın görevlendireceği üye tarafından yürütülür. Raportör üye, havale edilecek dosyanın incelenmesini en geç iki gün içinde tamamlar ve hazırlayacağı raporu başkana sunar.

Kurulda, raportörün, açıklamaları dinledikten sonra işin görüşülmesine geçilir. Kurul gerek görürse soruşturmacıları da dinleyebilir. Konunun aydınlandığı ve görüşmelerin yeterliliği sonucuna varıldığında oylama yapılır ve karar başkan tarafından açıklanır.

Disiplin kurullarında her üye oyunu kabul veya red yoluyla vermekte görevlidir. Çekimser oy kullanılmaz. Kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde, başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Karar özeti üyeler tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır.

 

KARAR

 Madde 23. Disiplin cezası vermeye yetkili disiplin kurulu, soruşturma raporunda önerilen cezayı kabul edip etmemekle serbesttir. Gerekçelerini göstermek kayıt ve şartıyla lehe veya aleyhe başka bir disiplin cezası da verebilir.

 

KARAR SÜRESİ

 Madde 24.  Disiplin cezalarının verilmesini gerektiren hallerde dosya, derhal disiplin kuruluna havale edilir. Disiplin kurulu, dosyayı aldığı tarihten itibaren en geç on beş gün (15) içinde karar vermek zorundadır.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Uygulama ve İtiraz

CEZALARIN BİLDİRİLMESİ

 Madde 25. Disiplin soruşturması sonunda verilen ceza, Disiplin Kurulu’nun kararı incelendikten sonra Yönetim Kurulu tarafından  hakkında disiplin soruşturması yapılan üyeye yazılı olarak bildirilir. Disiplin cezaları, gerekirse kulüp binasında  ilan yoluyla da   tebliğ edilebilir.

 

UYGULAMA

 Madde 26. Disiplin cezaları,  karar tarihinden itibaren hüküm ifade eder ve uygulanır. 

 

İTİRAZ VE YARGI YOLU

 Madde 27. Yönetmelikte belirtilen disiplin cezalarından birine bizzat şahit olan Kulüp Genel Başkanının re’sen verdiği uyarma ve kınama cezaları kesin olup bunlara karşı itiraz edilemez. 

Disiplin kurulu tarafından verilen İhraç kararına karşı onbeş gün içinde Yönetim Kurulu’na   itiraz edilebilir. İtiraz halinde, itiraz mercii olan Yönetim Kurulu, kararı inceleyerek, verilen cezayı aynen veya değiştirerek kabul veya reddeder. Disiplin Kurulu Yönetim Kurulunun kararı doğrultusunda gerekli işlemleri yapar, dosya idari sekretere teslim edilir.  

 Red halinde, disiplin kurulu veya yetkili disiplin amiri red gerekçesini göz önünde    bulundurarak, itirazı karara bağlar.

Üye aleyhine sonuçlanan kararlara karşı  yargı yolu açıktır.

 ZAMAN AŞIMI

 Madde 28. Bu disiplin yönetmeliğinde sayılan disiplin suçu niteliğindeki fiil ve halleri işleyen üyeler hakkında bu fiil ve hallerin işlenildiğinin soruşturmaya yetkili amirlerce öğrenildiği tarihten itibaren:

a) Uyarma, kınama, 1 aydan 6 aya kadar uzaklaştırma cezalarında bir ay içinde,

b) İhraç cezalarında altı ay içinde, disiplin soruşturmasına başlanmadığı   takdirde, disiplin cezası verme yetkisi zaman aşımına uğrar.

Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren, nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde, ceza verme yetkisi zaman aşımına uğrar.

 

CEZALARIN SİLİNMESİ

 Madde 26.  Çıkarma cezası hariç, diğer cezalardan birini alan üyenin , cezasını çektikten sonra en az bir yıl süre içinde davranışları kusursuz olursa, üyenin başvurusu üzerine disiplin kurulunun görüşü ile cezasının silinmesi Yönetim Kuruluna teklif edilebilir. Kurul’un uygun görmesi halinde, ceza silinir.

 

 

TEBLİGAT VE ADRES BİLDİRME

 Madde 29. a)Disiplin kovuşturması dolayısıyla her türlü tebligat, üyenin  kulübe kaydı sırasında bildirdiği adrese iadeli taahhütlü olarak yapılmak veya tebliğ evrağı Kulüp  Binasında ilan edilmek veya elden tebliğ edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

 b) Derneğe kaydolurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, bunu bildirmeyen veya yanlış veya eksik adres vermiş olan üyeler , mevcut adreslerine tebligatın yapılmış olması halinde, kendilerine tebligat yapılmadığını iddia edemezler.

 

DOSYA TESLİMİ

Madde 30. Disiplin soruşturmasına ait dosyalar, dizi pusulasıyla birlikte teslim edilir ve alınır. Dizi pusulasının altında teslim eden ve alanın imzaları bulunur.

 

YAZIŞMA ŞEKLİ

 Madde 29. Kişilerle olan yazışmalar iadeli taahhütlü olarak yapılır. Evrakın elden verilmesi halinde, imzalı belge dosyasında saklanır.

 

27. Maddedeki tebliğ şekli saklı kalmak üzere, diğer hususlarda 7201 Sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

 

 

Bu Başlıktaki Diğer Konular
           
 DOĞA YÜRÜYÜŞÜ KURALLARI YÖNETMELİĞİ  DOĞA YÜRÜYÜŞÜ KURALLARI YÖNETMELİĞİ
 Acil Durum Yönetmeliği  Acil Durum Yönetmeliği
 Eğitim Yönetmeliği  Eğitim Yönetmeliği
 Denetleme Yönetmeliği  Denetleme Yönetmeliği
   Disiplin Yönetmeliği  Şu an bu konuyu inceliyorsunuz
 Tırmanış Kuralları Yönetmeliği  Tırmanış Kuralları Yönetmeliği
zirve dağcılık denizli-karataş köyü-kent ormanı-seyir kalesi etkiniği uluslararası gençlik kaya tırmanışı ve dağcılık festivali - rusya - türkiye 2014 alaçatı ot festivali kulüp üyeliği çanakkale şube kazdağları günübirlik doğa yürüyüşü kızlarsivrisi faaliyet raporu -bireysel- 23-24 şubat 2008 zirve-marmaris şubesi-“14 kasım 2010-geyik kanyonu doğa yürüyüşü” küçük demirkazık güneydoğu (klasik rota ) tırmanışı palandöken dağı lukka (helencesi likya) yolu yürüyüşü (bodrum temsilciliği) kaçkar dağı haritası gaziantep şube - eznevit - nisan 2010 selçuk şube efes - çamlık doğa yürüyüşü samos bisiklet turu (yunanistan) - selçuk şube izmir şube hasan dağı faaliyeti erciyes dağı haritası zirve dağcılık denizli-pamukkale/hierapolis/karahayıt yürüyüşü selçuk şube dağcılık eğitimi yeşil adımlar eğitim kampı izmir şube medetsiz (3524) 29-30 agustos
Zirve dağcılık
Site İçi Arama Motoru
 
Anahtar kelime giriniz.
Detaylı arama için tıklayın
Yazarlarımız
İkinci El Malzeme  daha fazlası için tıklayınız.
Bildirimler  daha fazlası için tıklayınız.
İndirim Bildirileri almak için tıklayınız.Erken uyarı: Disiplin Yönetmeliği hakkındaki güncellemeleri bildir.
Tavsiye Edin
 
Konuyu arkadaşınıza göndermek ister misiniz?
Zirve Dağcılık Ve Doğa Sporları

Copyright ZİRVE DAĞCILIK VE DOĞA SPORLARI KULÜBÜ © 2017
Genel Başkan :ORHAN KOZAN Tel: 0532.762 73 65 ( cep ) - 0232.311 12 71 (iş) - eposta: orhan_kozan@yahoo.com - genel_merkez@zirvedagcilik.net
Genel Merkez : Kıbrıs Şehitleri Caddesi Can Yücel Sokağı ( 1452 sok ) No:2/2 Alsancak / IZMIR Kulüp Tel : 0/232/464 09 53 (Haftaiçi günlerde 15.-20.00 arası açıktır )
Tasarım : Bilgehan Selçuk - 0/554/4001853

 Dağcılık sporu risk içeren bir spordur. Web sitemizdeki bilgiler ile yapılacak tırmanışlarda, oluşabilecek kazalardan, kulübümüz sorumlu tutulamaz.Teorik bilgiler, pratik eğitimler ile takviye edilmediği sürece yetersizdir. Lütfen dağcılık kulüplerinden, kurumlardan yada bilgili dağcılardan eğitim almadan dağa çıkmayınız.